Revize domovních čistíren do 50 EO

Úvod     Domovní ČOV      Služby     Revize     Kontakty

Kontakty

Kde nás najdete:
Plzeňská 50
České Budějovice
37005


Provádíme revize v Jihočeském kraji


Peter Bolha
tel: 602 377 570
mail:
revize-cov@seznam.czDle § 59 zákona o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění je vlastník vodního díla povinen provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla (ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel) ohlášeného podle § 15a zákona o vodách a výsledky těchto revizí je povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Jsme držitelem pověření k provádění revizí vodních děl od MŽP.

Pro přípravu na návštěvu osoby odborně způsobilé k provedení revize je vhodné se před revizi domluvit na dokumentech, které je potřeba osobě při revizi předložit.
Další informace k provedení revize vodního díla (termín, apod.). Na provedení revize vytvoříme individuální nabídku dle typu vodního díla a místních podmínek pro provedení revize. Termín provedení revize přizpůsobíme časovým možnostem objednatele.

Poučení:
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí dle § 125d zákona o vodách správního deliktu tím, že neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu úřadu nebo neodstraní zjištěné závady. Za správní delikt může být uložena dotčeným orgánem pokuta do 20.000 Kč.